لیست اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی
 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2
آقاي دكتر شاهرخ رئيسيان گروه جراحيRaisianshahrokh@yahoo.com  
آقاي دكتر ماشاء اله خانه مسجديگروه ارتودنسيMasjed-KH@yahoo.com  
آقاي دكتر آرش عزيزيگروه بيهاريهاي دهان و تشخيصDrarash_azizi@yahoo.com  
آقاي دكتر اردشير رنجبريگروه پريودنتیکسRangbaria@yahoo.com  
آقاي دكتر اسدالله احمدزادهگروه پروتزDr-ahmadzadeh@yahoo.com  
آقاي دكتر بهروز افتخارگروه اندودنتیکسEftekharb@yahoo.com  
آقاي دكتر محمود جهانگيرنژادگروه پریودنتیکسMjnezhad@yahoo.com  
آقاي دكتر كامبيز خليلي نژاد گروه ارتودنسيKhalilinejad@yahoo.com  
آقاي دكتر شهريار خوش رفتارگروه جراحيDr.khoshraftar@yahoo.com  
آقاي دكتر كاظم ساوجبلاغچي خيابانيگروه جراحيKhiabani-ak@yahoo.com  
آقاي دكتر آرش دباغيگروه راديولوژي Ara-dabbaghi@yahoo.com  
آقاي دكتر فرامرز زكويگروه ترميمي Faramarz-za@yahoo.com  
آقاي دكتر عالي پور گروه پريودنتیکسDr.Reza-Aulipoor@yahoo.com  
آقاي دكتر عليرضا مؤمنيگروه آسيب شناسيAlimomeniqq@yahoo.com  
آقاي دكتر محمد قصاب زاده نائينيگروه جراحيNaienim@yahoo.com  
آقاي دكتر محمد يزدي زاده گروه اندودنتیکس Mahammad-yazdi.zadeh@yahoo.com  
آقاي دكتر غلامرضا طباخيانگروه پروتز Rezatabbakhian@yahoo.com  
آقاي دكتر مهرداد اقتداري نائينيگروه پروتزm-eghtedariso@yahoo.com  
آقاي دكتر مهران ماپارگروه ترميميDrmmaapaar@yahoo.com  
آقاي دكتر محمد حسن خوبياريگروه پروتزMmkhoob@yahoo.com  
خانم دكتر ليلا بصير گروه اطفال Basir-L@yahoo.com  
خانم دكتر پرديس پارساپور مقدمگروه بيماريهاي دهان و تشخيصParsapoor@yahoo.com  
خانم دكتر مهرناز رحيمي ريسهگروه پروتزRahimi-Mehr@yahoo.com  
خانم دكتر روشن روشن نژاد گروه اطفال Rowshan-n@yahoo.com  
خانم دكتر سارا سبحانيگروه جراحيSa-So-503@yahoo.com  
خانم دكتر سميرا شاه سياهگروه اندودنتیکسDr.shahsiahsamira@yahoo.com  
خانم دكتر آرزو صابريگروه پريودنتیکسSaberi-areaoo@yahoo.com  
خانم دكتر نغمه قاريزادهگروه ترميميGharizadehn@yahoo.com  
خانم دكتر آزيتا كاويانيگروه ترميميKaviani-a@yahoo.com  
خانم دكتر سارا كوشاگروه پروتزKoosh-sa2003@yahoo.com  
خانم دكتر ليلا گل پسند حقگروه پريودنتیکسDrleilagopasand@yahoo.com  
خانم دكتر شيرين لوافگروه پروتز Drshlawaf@yahoo.com  
خانم دكتر الهام رجايي بهبهانيگروه راديولوژيE.RAjAEI@yahoo.com  
خانم دكتر مهديه طالب مهرگروه راديولوژيTalebmehr@yahoo.com  
خانم دكتر گلاره صعوهگروه پريودنتیکسg-seeveh@yahoo.com  

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0